Aquatic Invertebrates

A 2009 study catalogued 44 aquatic invertebrates in Ford Glen Brook, a brook in the Hopkins Memorial Forest, which are listed bellow. Reach out if you are interested in researching aquatic invertebrates or general stream health in the Hopkins Memorial Forest Birch Brook Watershed.

Name Order Family

Beetle

 

 

 

 

 

 

 

 

Coleoptera

 

 

 

 

 

 

 

 

Curculionidae (adult)

Dryopidae (adult)

Elmidae (adult)

Haliplidae (larvae)

Hydrophilidae (larvae)

Psephenidae

True Fly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diptera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athericidae

Ceratopogonidae

Chironomidae

Dixidae

Dolichopodidae

Empididae

Psychodidae

Sciomyzidae

Simuliidae

Stratiomyidae

Tabanidae

Tipulidae

Mayfly

 

 

 

 

 

 

Ephemeroptera

 

 

 

 

 

 

Baetidae

Ephemerellidae

Heptageniidae

Leptophlebiidae

Siphloneuridae

Isopod

Isopoda

Asellidae

Moth

Lepidoptera

Pyralidae

Dobsonfly

Megaloptera

Sialdae

Nematode

Nematomorpha

 

Dragonfly

Odonata

Gomphidae

Worm

Oligochaeta

Stonefly

 

 

 

 

 

 

 

Plecoptera

 

 

 

 

 

 

 

Chloroperlidae

Leuctridae

Nemouridae

Peltoperlidae

Perlidae

Perlodidae

Caddisfly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trichoptera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossosomatidae

Hydropsychidae

Lepidostomatidae

Limnephilidae

Odontoceridae

Philopotamidae

Polycentropodidae

Rhyacophilidae

Uenoidae

Aquatic Macro-invertebrates of Ford Glen Brook (Traister, 2009)